Tlf. 72 48 88 89 (kl. 08-21) info@alkohol-raadgivningen.dk

Alkoholbehandling

Til dig der drikker for meget

Alkohol Rådgivningens alkoholbehandling er organiseret og udformet som et integreret alkoholtilbud

Der vil i behandlingsplanens individuelle tiltag bliver taget højde for, at alkohol i nogle tilfælde kombineres med andre stoffer. Behandlingen foregår som et almindeligt kursus i eftermiddag/aftentimerne afhængigt af hvilke behandlingsmoduler man har sammensat i behandlingsplanen.

Rammen for et udbytterigt behandlingsforløb vil ofte være, at klienten kommer 3 gange om ugen i 7 uger og efterfølgende overgår til efterbehandling i 12 uger. Ud over den behandling, som den enkelte klient modtager, er der i rammen skabt plads til, at den nære familie kan inddrages.

Anonym alkoholbehandling og ingen offentlig registrering

Al henvendelse og deltagelse i Alkohol – Rådgivningens behandling er anonym og fortrolig, idet vores behandling ikke er en del af det offentlige system.

Personlig alkoholbehandlingsplan og Screening

Når klienten indskrives i Alkohol – Rådgivningen udarbejdes der en screening, der målrettet identificerer den enkelte klients behov for behandling på relevante områder. Det være sig, fysisk, psykisk, socialt og familiært. Screeningen er tredelt og vil inkludere samtaler med en personligt tilknyttet misbrugsbehandler, en lægefaglig undersøgelse, og samtaler med husets psykiater, hvis dette skønnes nødvendigt.

Ud fra resultaterne ved denne screening udarbejdes den individuelle behandlingsplan. Man vil ved denne screening også vurdere graden af alkoholmisbruget og ud fra denne vurdering tilpasse behandlingsinterventionen. Der vil i samarbejde med klienten blive opsat konkrete mål inden for hvert af disse områder med henblik på at kunne benytte denne plan kontinuerligt i behandlingsarbejdet, så den danner et stærkt fundament for at tydeliggøre måleredskaber, motivation og pejlemærker for, hvor der kan sættes ind. I behandlingsplanen er et vigtigt fokuspunkt at få italesat klientens ressourcer og strategier i forhold til erfaringer med at løse de erkendte udfordringer med succes på egen hånd.

Er man i tvivl om éns forbrug/misbrug er behandlingskrævende

Er man skeptisk overfor hvorvidt der er et behandlingskrævende alkoholproblem, er vi behjælpelige med en forhåndsudredning ved brug af internationalt anerkendte diagnoseredskaber. Vi vil i denne proces naturligvis stå til rådighed for alle de spørgsmål, der måtte opstå.

Gruppe Terapi for alkoholbehandling

Gruppebehandlingen i Alkohol-Rådgivningen er bygget op omkring principperne i Active Learning. Klienterne vil modtage kortere forelæsninger, som de på skrift og i grupperne vil debattere ud fra deres personlige erfaringer. På baggrund af undervisningen og gennem dialog vil klienterne erhverve sig nye overbevisninger og tillære sig konkrete handlinger de kan gøre sig erfaringer med i det virkelige liv. Klienterne vil herefter systematisk evaluere disse erfaringer. Denne proces kan gentages, inden for et givent tema, indtil klienten føler, at den nye strategi er på plads. I gruppesessionerne er assertiv kommunikation og respekt for den enkelte klient altid i højsædet.

Individuel Terapi for alkoholbehandling

Ud over gruppesessionerne vil den enkelt klient have 1-2 individuelle sessioner om ugen af ca. 30 – 45  minutters varighed.

Ved disse sessioner vil der, ud fra evidensbaserede metoder, blive arbejdet målrettet med personlige mål og ønsker, som er etableret og tydeliggjort i den individuelle behandlingsplan. Formålet med disse individuelle samtaler er klienten oplever at få et trygt rum til at tale om de følelsesladede emner, der kan opstå fra dag til dag under et forandringsforløb.

I Alkohol-Rådgivningen vægter vi den dualitet, der er mellem gruppe- og individuel terapi meget højt, da synergien mellem det individuelle og gruppeterapeutiske perspektiv har vist sig optimalt.

Psykiater

Alkohol-Rådgivningen har tilknyttet en psykiater, der har konsultationer i vores lokaler. Vores psykiater tager samtaler med alle klienter, hvor det skønnes, at behovet er der. I de tilfælde hvor det vurderes, at der er behov for et forløb af mere intensivt karakter, indgår det som en inkluderet del af behandlingstilbuddet. På baggrund af samtalen vurderer vores psykiater, om klienten vil få gavn af at tage medicin.

Skal der udarbejdes en speciallæge-erklæring skal denne dog tilkøbes som en separat ydelse.

Psykiateren kan desuden hjælpe med en bedre forståelse af misbruget i forhold til eventuelle psykiske udfordringer. I visse kan sådanne psykiske udfordringer vise sig at være den underliggende forklaring på, hvorfor brugeren har udviklet et misbrug. Psykiatrisk vejledning kan hermed bidrage til et behandlingsforløb, der i endnu højere grad er tilpasset klientens individuelle behov.

Lægen

Alkohol – Rådgivningen har ligeledes tilknyttet en læge, der har konsultationer i vores lokaler. Vores læge tager samtaler med alle klienter, hvor det skønnes, at behovet er der.

Ud over medicinsk støtte laver lægen også et alment sundheds tjek for at vurdere klientens fysiske tilstand.

Tilbagefalds Garanti

I Alkohol Rådgivningen ved vi, at ophør med et alkohol misbrug kan være forbundet med risiko for tilbagefald, i forhold til at begynde og drikke alkohol igen.

Som et led i Alkohol-Rådgivningens kvalitets sikring, har vi har som en konsekvens af dette, valgt at give en ”gratis” tilbagefaldsbehandling, af 3 ugers varighed, til de klienter der har gennemført deres behandling.

Denne garanti er gældende i  et år efter endt behandling og indbefatter, at man har deltaget i sin efterbehandling  og ikke haft behov for yderligere koordineringer på grund af alkohol tilbagefald under sin primære behandling.

Kontakt os ang. alkoholbehandling

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at komme i gang med et forløb?

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at komme i gang med et forløb?
Alkoholbehandling